Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego

Na podstawie art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radcy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie i przekazanych dokumentach w celu obsługi kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktu.
Korzystając z formularza kontaktowego i przekazując za jego pośrednictwem jakiekolwiek dane osobowe przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w „Wizual-Art” jest Agnieszka Witczak  – tel. 505 703 454, email: poczta@wizual-art.pl (dalej: „Administrator”);
 2. podanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu otrzymania informacji zwrotnej ma charakter obowiązkowy;
 3. celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Administratora;
 4. odbiorcą danych jest Administrator;
 5. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
 6. dane osobowe przetwarzane w „Wizual-Art” będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady2008/977/WSiSW;
 7. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 i. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania
  przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
 8. mam  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 7 ust. 3 w/w Rozporządzenia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 9. każdej osobie, której dane przetwarzane są w “Wizual-Art”  przysługuje prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 10. wszystkie dane osobowe przetwarzane w “Wizual-Art”  zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;
 11. dane osobowe przetwarzane w “Wizual-Art” na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.